Opslag gevaarlijke stoffen

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

De eisen voor de opslag van (de meeste) verpakte gevaarlijke stoffen staan in de PGS-15. Deze richtlijn omvat eisen die worden gesteld aan de brandveiligheid, arbeidsveiligheid en het milieu. De eisen richten zich daarom op de opslagvoorzieningen zelf, maar bijvoorbeeld ook op de BHV-organisatie en de vakbekwaamheid van de medewerkers. Het naleven van de PGS-15, want het document zelf is slechts een richtlijn, wordt veelal verplicht gesteld via de Omgevingsvergunning of (vanaf 1 januari 2024) via het Besluit Activiteiten Leefomgeving (het BAL).

Bij mijn advieswerkzaamheden op het gebied van de opslag van gevaarlijke stoffen handel ik in de basis hetzelfde als bij mijn werkzaamheden omtrent het transport. Zo beoordeel ik documenten en de praktijksituatie om te bepalen in hoeverre er aan de eisen wordt voldaan. Dit kan een quickscan betreffen, maar ook een uitgebreide audit. Vervolgens zet ik de bevindingen uiteen en stel ik verbeterpunten op, alles met als doel om aan te geven hoe er activiteiten kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving en met het oog op de veiligheid.

Op basis van de uitkomsten zal ik, indien gewenst, begeleiden in het nemen van de juiste maatregelen. Bijvoorbeeld door het trainen van de medewerkers of het aanpassen van de opslagvoorziening. In overleg wordt dit proces vastgelegd en gerapporteerd. Uiteraard is ook hier ruimte voor maatwerk om de diensten af te stemmen op de wensen.

De opslag van lithium batterijen (PGS 37-2)

Tot voor kort hadden we in Nederland, net zoals in de ons omringende landen, geen vaste richtlijnen voor de opslag van lithium batterijen. Met de komst van de PGS 37-2 is daar verandering in gekomen. In de PGS 37-2 worden op basis van de risico’s van de opslag van lithiumhoudende energiedragers bepaalde maatregelen geformuleerd. Het gebruik van lithium batterijen heeft een enorme vlucht genomen en deze richtlijn zal voor veel bedrijven dan ook grote consequenties hebben. De PGS 37-2 is echter een richtlijn, waardoor deze niet dezelfde status heeft als een Wet, Besluit of Regeling.

Ik ben goed op de hoogte van de inhoud van de PGS 37-2, maar ik houd ook rekening met de juridische verankering onder bijvoorbeeld de Omgevingswet. Ik kan voor jullie organisatie duiden welke maatregelen nu, of waarschijnlijk in de toekomst, genomen moeten worden. Daarnaast kan ik de link leggen met de eisen omtrent het transport (zoals het ADR).

Kan ik u helpen? Neem contact met mij op!