Hoe kunnen we helpen?

Routes voor gevaarlijke stoffen

< Alle artikelen

Moet het vervoer van gevaarlijke stoffen bepaalde routes volgen? In dit artikel behandelen we drie aspecten.

Mijden bebouwde kom

In Nederland hebben we op basis van artikel 19 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen allereerst een basisregel. Deze luidt: “Degene die met een voertuig langs de weg gevaarlijke stoffen vervoert is verplicht de krachtens de Wegenverkeerswet 1994 als zodanig aangeduide bebouwde kommen van gemeenten te vermijden. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover het vervoer binnen de bebouwde kom noodzakelijk is: a) ten behoeve van het laden of lossen, of  b) omdat er redelijkerwijs geen route buiten de bebouwde kom beschikbaar is.

Tunnelcategorieën

Een afwijking van een ‘standaard’ route kan ook te maken hebben met het mijden van een tunnel. Naast het mijden van de bebouwde kom dient vervoer boven de vrijstellingsgrenzen (dus geen limited quantities of vervoer onder de 1000 punten) namelijk de tunnelverboden na te leven.[1] Op basis van de tunnelcode van de te vervoeren stof(fen) kan de chauffeur bepalen door welke categorie tunnels wel of niet heengereden mag worden. Vervolgens wordt gecheckt wat de code is van een tunnel waar de chauffeur doorheen wenst te rijden. Elke tunnel heeft namelijk een categorie toegewezen gekregen. Mag een chauffeur niet door een bepaalde tunnel? Dan is er meestal een alternatieve route beschikbaar. Zoals de Botlekbrug, in plaats van de Botlektunnel. [1] Het vervoer van meer dan 8 ton LQ mag niet door tunnels van de categorie E.

Gevaarlijke stoffen routering

Er was toch ook nog zo’n oranje bord met een pijl? Dat klopt, dat heeft betrekking op gevaarlijke stoffen routering. Alleen het is een misvatting dat dit voor al het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt. Dit is namelijk alleen van toepassing voor routeplichtige stoffen (met name brandbaar en giftig gas in tanks en explosieven). Alleen voor die stoffen mag de gemeente binnen hun gemeentegrens een route aanwijzen die verplicht gevolgd moet worden bij het vervoer van deze gevaarlijke stoffen. Afwijken mag dan alleen als de gemeente hiervoor ontheffing aan het bedrijf heeft verleend. In het verleden heb ik mijn afstudeeronderzoek over routering geschreven.

Hulp nodig bij routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen?

De hierboven genoemde aspecten zijn relevant om te bepalen of het vervoer van gevaarlijke stoffen bepaalde routes volgen? Van Rossum Safety Consultancy voert geen risicoberekeningen uit, maar doordat zowel vanuit de logistiek als de overheid veel kennis over dit onderwerp is opgebouwd kan Van Rossum Safety Consultancy goed ondersteunen bij het (praktisch) opzetten van een beleid op dit gebied. Bijvoorbeeld voor een gemeente, provincie of waterschap.

Een conflict tussen wegwerkzaamheden en gevaarlijke stoffen routering,

Een conflict tussen wegwerkzaamheden en gevaarlijke stoffen routering.

Ga naar de bovenkant